Vrijwilligerswerk

 

Aanmelden
NOT heeft een tool opgezet waar alle vrijwilligerstaken zijn opgenomen waarvoor NOT verantwoordelijk is. 
Klik op onderstaande link om je aan te melden. Je kan dan zelf invullen wanneer je jou vrijwilligerstaak wenst uit te voeren. 
http://diensten.ijsct.be/ 

Iedereen die aansluit bij schaatsclub Nieuw Olympia Turnhout moet minimaal 10 uren vrijwilligerswerk doen in het lopende schaatsseizoen (1 september - 30 april). Door het betalen van het lidgeld gaat u hiermee akkoord. 
Deze taak kan uitgevoerd worden door eender welke relatie van het schaatsend lid. 

Waarom? 
IJssportcentrum Turnhout vzw is het overkoepelend orgaan die het mogelijk maakt dat er in Turnhout geschaatst kan worden. 
Nieuw Olympia Turnhout - kunstschaatsen, Turnhout Tigers - ijshockey, Tunhoutse Nieuwe Tornado's - shorttrack en Campina Curling - curling zijn 4 clubs die actief zijn in IJssportcentrum Turnhout.
Deze 4 schaatsclubs hebben samen de vzw IJssportcentrum Turnhout opgericht. 
Alle taken bij IJssportcentrum Turnhout worden uitgevoerd door vrijwilligers.  
Er is een beurtrol opgesteld, zodat de 4 clubs precies weten wanneer zij vrijwilligers moeten inzetten. 
Alle leden van NOT worden geacht een bijdrage te leveren in het vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk is wat de naam zelf zegt ‘ werk door een vrijwilliger ‘ die niet betaald wordt in speciën.
Opdat IJssportcentrum kan blijven bestaan dienen alle clubs, en bij uitbreiding hun leden hun steentje als vrijwilliger bij te dragen.

Uiteraard is het mogelijk om voor alle taken betaalde krachten aan te werven. Maar dan wordt het lidgeld voor de leden onbetaalbaar.
Alles draait om het solidariteitsprincipe. Iedereen draagt zijn steentje bij, hoe klein ook.
Als richtlijn heeft het bestuur aangegeven dat iedereen 10u als vrijwilliger werkt voor de club. Dit komt neer op amper 1,25u per maand.
Het lijkt ons een heel eerlijke verdeling van de taken.
Vrijwilliger zijn is een solidariteitsbegrip.
“Laat een ander het maar doen” is een gedachte die nooit gemeengoed mag worden.

Alternatief
Met het aanbrengen van een sponsor voldoe je ook aan je vrijwilligerstaak.
Immers elke financiële injectie is meer dan welkom om ook in de toekomst onze club levend te houden.

 

   
Vlaamse wetgeving i.v.m. aanstellen vrijwilligers info
Heb je een vervangingsinkomen, dan moet je dit melden bij de sociale instelling
          bij RVA indien uitkeringsgerechtigde
          bij OCMW indien je een leefloon trekt
          bij adviserend geneesheer van je ziekenfonds indien je ziekte-of invaliditeitsuitkering trekt
info & formulier

 1.  Organisatie NOT

naam Nieuw Olympia Turnhout vzw
adres Werking: IJssportcentrum Turnhout – Everdongenlaan 23 – 2300 Turnhout
Maatschappelijke Zetel: Everdongenlaan 23 – 2300 Turnhout
tel.nr +32 472 380560
email info@not-turnhout.be
sociale doelstelling De vereniging is sportief, cultureel, artistiek en sociaal gericht. Zij stelt zich als doel
a. het beoefenen en aanmoedigen van de kunstschaatssport op het ijs in al haar vormen, met uitzondering van de ijshockeysport, dit zowel in familiaal, groeps-of individueel verband;
b. het verstrekken van lessen in de kunstschaatssport, zowel individueel als in groepsverband;
c. het inrichten en bevorderen van speciale lessen in choreografie, kunstturnen, dans en ballet, ter vervolmaking van de kunstschaatssport;
juridisch statuut vzw
  Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen.
naam Anja Ongenae
functie voorzitter
tel: +32 472 380560

2.  Verzekeringen

Maatschappij Arena – Tweekerkenstraat 14 – 1000 Brussel
Lichamelijke Ongevallen L.O. 1.102.194
Burgerlijke Aansprakelijkheid B.A. 1.102.195 - Toelichting
Rechtsbijstand AV/BA/RB/01.2006
Vrijwilligers MASTER POLICY NR. L.O. 1.102.194/002C EN B.A. 1.102.195/002C

3.  Vergoedingen

* De schaatsclub betaalt een forfaitaire vergoeding (rekening houdend met de wettelijk vastgestelde maxima) voor vrijwilligerswerk als monitor of initiator tijdens clubtrainingen
* De schaatsclub voorziet geen enkele vergoeding voor elk ander vrijwilligerswerk.
* De schaatsclub betaalt geen reële kosten, m.u.v. van de gemaakte kosten die vooraf door de raad van bestuur zijn goedgekeurd en mits overhandiging van de juiste bewijsstukken
* De raad van bestuur kan beslissen om bij sommige vrijwilligerstaken een consumptie en/of maaltijd aan te bieden. 

4. Aansprakelijkheid

De schaatsclub is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van zijn vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de schaatsclub of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

5.  Geheimhoudingsplicht

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.

"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank".

De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden).

6.  Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, recht op aangepaste vorming en bijscholing, en op het discreet omgaan door de organisatie met zijn/haar gegevens.

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, de omgang met derden,.